BIP
Grafika BIP
Strona główna

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. w Czeladzi

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. w Czeladzi

czeladzkie wodociagi logo

ul.Będzińska 64, 41-250 Czeladź
Adres korespondencyjny: ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź
Sekretariat: e-mail:
tel.: (32) 269-89-51 fax.: (32)269-89-68

UWAGA !!! 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych są Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. w Czeladzi

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - email:
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji usługi wynikającej z wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - prawo wodne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
  3. ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4. wydania warunków technicznych, dokonania uzgodnień itp. na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 • Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

 

Zarząd :

 • Prezes Zarządu - Artur Smagorowicz

Główny Księgowy :

 • Ewa Forystek - Zabojszcz

Kierownicy :

 • Kierownik Działu Technicznego: Barbara Halabowska tel. (32) 269-89-60
 • Kierownik Działu Organizacji i Kadr - Lidia Szkoc tel. (32) 269-89-53
 • Kierownik Działu Eksploatacji Sieci i Utrzymania Ruchu (Baza) - Jerzy Zaczyński tel. (32) 295 72 04

Działy:

 • Dział Księgowości: (32) 269-89-67
 • Dział Księgowości - Rozliczenia: (32) 269-89-72,59
 • Biuro Obsługi Klienta: (32) 269-89-57
 • Dział Eksploatacji Sieci: (Baza) (32) 295-72-04
 • Dział Utrzymania Ruchu (Baza): (32) 295 72 01
 • Windykacja : (32) 269-89-76
 • Numer alarmowy do zgłaszania awarii 994 lub 32 295 72 09

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wodociągi Czeladź
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2013-02-07 16:09
Aktualizacja publikacji
Cembrzyński Maciej 2023-10-17 10:01
Wytworzenie publikacji
Maciej Cembrzyński 2023-10-17 10:01
Zatwierdzenie
Maciej Cembrzyński 2023-10-17 10:01
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry